Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de «Algemene Voorwaarden») regelen de contractuele verhoudingen voor alle producten die door UNDRC BVBA (hierna de Verkoper) aan de Klant verkocht worden.

Ze zijn in hun geheel toepasselijk voor elk contract afgesloten tussen UNDRC BVBA en haar klanten te België of in het buitenland ongeacht de leveringsplaats.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant de algemene verkoopsvoorwaarden vooraf heeft geraadpleegd en deze bijgevolg automatisch zonder meer, onherroepelijk en onvoorwaardelijk goedgekeurd heeft.

Er kan geen enkele afwijking op deze Algemene Voorwaarden worden toegestaan, behalve bij uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding door UNDRC BVBA Elke door de Klant in zijn algemene aankoopvoorwaarden of in elk ander document gestelde voorwaarde die met de huidige Algemene Voorwaarden in tegenspraak is zal niet kunnen tegengeworpen worden aan UNDRC BVBA

Deze Algemene Voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van de aanvaarding om met UNDRC BVBA verbintenissen aan te gaan. Het feit dat de Verkoper zich op een gegeven moment niet op één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden beroept mag niet worden geïnterpreteerd als een weigering om zich later op één van deze bepalingen te beroepen.

In geval van verschillende vertalingen van de Algemene Voorwaarden, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.


ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

Elke bestelling die door de Klant bij de Verkoper gedaan wordt is onveranderlijk en definitief vanaf de ontvangst van de bestelbon en alle andere dragers die vermelding maken van een  bestelling.

Door de Klant gedane bestellingen zijn enkel bindend voor de Verkoper wanneer deze door de Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

De Verkoper kan weigeren geheel of gedeeltelijk gevolg te geven aan de bestelling omwille van de volgende redenen :

- de Klant weigert zich aan de contractuele voorwaarden te onderwerpen;
- de inlichtingen die door de Klant gegeven worden zijn onvolledig of onjuist;
- wanneer het vereist werd stortte de Klant geen waarborg of voorschot of leverde hij geen bankwaarborg wanneer het vereist was.

De Verkoper kan onder geen enkele omstandigheid aangesproken worden door de Klant wegens kosten, verliezen of schade door deze laatste opgelopen omdat de Verkoper nalaat een welbepaalde bestelling te aanvaarden. In geval van beperkte beschikbaarheid van sommige of alle producten heeft de Verkoper het recht om zijn beschikbare voorraad onder zijn Klanten te verdelen op een wijze die hij billijk acht, en heeft hij het recht om de bestellingen dienovereenkomstig te aanvaarden en uit te voeren.


ARTIKEL 3: PRIJS BETALINGSVOORWAARDEN

Prijs
De goederen worden geleverd en de installaties geplaatst tegen de aangeduide prijs en op de manier die in het bestek staat dat door de Verkoper wordt opgesteld. De prijzen die in het bestek vermeld staan zijn 30 dagen geldig vanaf de uitgiftedatum ervan.

Betalingswijze
Behalve indien er een andersluidende schriftelijke overeenkomst is zal de betaling gebeuren op de zetel van de Verkoper.

Protest
Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het protesteren van een factuur te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Achterstallige betaling
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is een intrest van 10 % per jaar verschuldigd, minstens de wettelijke interest in handelszaken, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10  % met een minimum van 10 %.

De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor een integrale vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade, indien deze het bedrag van de hierboven forfaitair bepaalde schadevergoeding overtreft.

Eisen van waarborgen
Bij verslechtering van het krediet van de Klant, bij vroegere onbetaalde rekeningen kan de Verkoper naar keuze de betalingstermijnen wijzigen of de lopende bestellingen opschorten of annuleren in afwachting dat de Klant een bankwaarborg levert.

Ontbindingsclausule
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van niet betaling van gelijk welk bedrag op gelijk welke vervaldag:

- de volledige prijs opeisbaar zal zijn bij een gespreide betaling en de onmiddellijke opeising van de goederen met zich mee kan brengen op basis van artikel 5 (clausule van voorbehoud van eigendom);
- alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn.

Indien om het even welk bedrag dat op basis van deze algemene voorwaarden betaald moet worden niet betaald wordt, zullen de lopende bestellingen naar keuze van de Verkoper opgeschort of geannuleerd worden. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoop van rechtswege te ontbinden nadat hij de Klant per aangetekende brief een ingebrekestelling gezonden heeft die zonder resultaat is gebleven.


ARTIKEL 4: LEVERING VAN DE GOEDEREN

Termijnen
De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en zijn gebaseerd op de gemiddeld voorziene termijn. Eventuele vertragingen geven de Klant niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper of een vergoeding of enigerlei schadevergoeding te eisen.

In ieder geval kan de levering binnen de termijn slechts plaatsvinden indien de Klant aan al zijn verplichtingen tegenover de Verkoper heeft voldaan.

In elk geval worden de termijnen, indien deze overeengekomen zijn, verlengd in geval van overmacht of in omstandigheden zoals met name: volledige of gedeeltelijke staking of onderbreking van het werk door het personeel van de Verkoper of dat van één van zijn leveranciers, onderaannemers, transporteurs wegens staking, lock-out, epidemie, oorlog, opeising, brand, overstroming, productieongeval, breuk aan machines of gereedschap, gebrek aan grondstoffen of aan elke levering die noodzakelijk is voor de aanmaak van de producten die ter verkoop worden aangeboden.

Modaliteiten
De goederen zijn leverbaar Ex Works, op de zetel van UNDRC BVBA.

In elk geval worden de risico’s op verlies of beschadiging van de verkochte goederen evenals de risico’s op beschadigingen die aan derden worden toegebracht aan de Klant overgedragen vanaf het ogenblik dat de goederen de magazijnen van de Verkoper verlaten. In voorkomend geval wordt de levering van kracht op het moment dat de producten en goederen die de Klant heeft besteld door de vervoerder worden opgehaald. De Klant neemt alle nodige dekkingen.

Ontvangst
In de veronderstelling dat de levering aan een vervoerder wordt toevertrouwd moet de Klant in het bijzijn van de vervoerder, bij de levering van de goederen, de staat, de hoeveelheid en de eigenschappen van de geleverde goederen controleren.

Onverminderd de te nemen maatregelen tegenover de vervoerder in toepassing van de vigerende wetgeving terzake, verbindt de Klant er zich toe om in geval van zichtbare gebreken, zoals daar zijn beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde colli, enz. … :

- de dag van de levering zelf op de vervoersdocumenten en op de leveringsbon zijn handgeschreven, duidelijke, relevante, nauwkeurige en volledige voorbehoud van gebruik aan te brengen samen met zijn handtekening,
- dit voorbehoud aan de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbewijs te bevestigen binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen.
- bijkomend aan de Verkoper per aangetekende brief met ontvangstbewijs ten laatste binnen de 8 dagen na levering een gedetailleerde klacht te zenden, waarin wordt verwezen naar de productreferenties, eventuele facturaties en de duidelijke omstandigheden.

Indien dit niet gebeurt, is de Klant verantwoordelijk. Indien de Klant uitdrukkelijk of stilzwijgend van deze leveringsmodaliteiten afziet, wordt het materiaal beschouwd volgens de bestelling geleverd te zijn.

Onverminderd de te nemen maatregelen tegenover de vervoerder, het voorbehoud en/of de klachten over zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van de geleverde goederen, hoeveelheid of kwaliteit tegenover de vermeldingen op de leveringsbon moet de Klant :

- binnen de drie dagen na levering van de goederen per aangetekende brief met ontvangstbewijs het voorbehoud aan de Verkoper meedelen op een duidelijke, relevante, nauwkeurige en volledige manier.
Na de voormelde periode van drie dagen zal elke verdere klacht van welke aard ook van nul en generlei waarde worden beschouwd.
- de werkelijkheid van de gebreken of de niet-conformiteiten of anomalieën verantwoorden.
- de Verkoper elke gelegenheid geven om over te gaan tot de vaststelling van deze gebreken en/of anomalieën. In elk geval zal de Klant zelf niet tussenkomen of zal hij geen derde hiertoe laten tussenkomen.

Bij een defect dat aan de Verkoper toe te schrijven is mag deze laatste, naar keuze, overgaan tot herstelling of vervanging van de betrokken goederen, zonder dat de Verkoper kan worden aansprakelijk gesteld voor enige gevolgschade of indirecte  schade.

In elk geval ontslaat elk defect van een deel van de levering de Klant niet van zijn verplichting het materiaal waarvoor er geen enkele betwisting bestaat te betalen.


ARTIKEL 5: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De Verkoper behoudt de volledige en exclusieve eigendom van het materiaal en de goederen die verkocht werden evenals van de uitgevoerde installaties totdat hun prijs volledig werd betaald in hoofdsom en toebehoren. Bijgevolg mogen het verkochte materieel en de verkochte goederen geen voorwerp uitmaken van enige pand of inpandgeving vooraleer de prijs volledig betaald is. De Klant zal echter in zijn hoedanigheid van houder alle risico’s persoonlijk dragen in geval van beschadiging of verdwijning van de goederen. In dit laatste geval zal hij schuldenaar blijven van de overeengekomen prijs.

Ingevolge het eigendomsvoorbehoud is het de Koper verboden de betreffende goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van ee bijkomende forfaitaire schadevergoeding ten minste gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de Koper desondanks toch overgaat tot vervreemding van de goederen aan een derde, cedeert hij zijn schuldvordering tot zekerheid aan UNDRC BVBA.

De zelfs gedeeltelijke niet-betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren, van een vervaldag machtigt de Verkoper, niettegenstaande ieder andersluidend beding, tot het terughalen van het materieel bij de Klant na eenvoudige ingebrekestelling.

In geval van tussenkomst van een schuldeiser van de Klant, met name in geval van inbeslagname van materiaal of bij faillissement, moet hij onmiddellijk de Verkoper ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De Klant zal de kosten dragen die voortvloeien uit de maatregelen die genomen werden om deze tussenkomst te doen stoppen en met name deze die te maken hebben met een derdenverzet.

Indien de clausule van voorbehoud van eigendom wordt toegepast, blijven de aan de Verkoper gestorte voorschotten eigendom van de verkoper.


ARTIKEL 6: RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavige overeenkomst wordt enkel beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, niettegenstaande elke andere wettelijke bepaling.

Elke betwisting over het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de algemene voorwaarden waarvoor geen minnelijke schikking getroffen kan worden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de Verkoper om de geschillen voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.
 
Discover MOOD #2 | BALANCE